Uudistetaan OAJ – OAJ:n uudistushaluisten valtuustovaaliehdokkaiden ohjelmajulistus

Me tämän vetoomuksen allekirjoittajat haluamme tehdä OAJ:sta uudistuvan, avoimen ja demokraattisen ammattiliiton, joka kehittää yhteiskuntaa paremmaksi yhteistyössä jäsentensä kanssa ja toimii solidaarisesti yhteistyössä muun ay-liikkeen kanssa.
Järjestölliset tavoitteet
• Avoimuutta ehdokasasetteluun! Vaaleissa tulee olla helpompi asettua ehdolle ja muodostaa koalitioita. Liittovaltuustovaaleissa tulee olla mahdollista perustaa useamman henkilön ehdokaslistoja yhdellä ilmoituksella. Yksi vastuuhenkilö riittää listan perustamiseen, ja vastuuhenkilö voi olla itse ehdolla.
• Avoimuutta tiedottamiseen! Avoimempaa, läpinäkyvämpää ja ajantasaisempaa tiedotusta jäsenistölle erityisesti kaikista meneillään olevista uudistushankkeista, joissa OAJ on mukana vaikuttamassa.
• Jäsenille mahdollisuus vaikuttaa! Jäsenistöä tulee osallistaa säännöllisesti tehtävillä kyselyillä keskeisistä asioista jo ennen kuin neuvottelut työnantajapuolen kanssa aloitetaan.
• Moniäänisempää keskustelua! Opettaja-lehdestä tulee uudistaa järjestön kannoista riippumaton itsenäinen lehti. Kriittisten äänien tulee saada kuulua OAJ:ssa, eikä erimielisiä saa leimata.
• Avointa ja lähestyttävää paikallistoimintaa! Paikallisyhdistyksistä tulee tehdä aidosti kaikille avoimia ja niihin tulee olla helppo lähteä mukaan. Moniäänisyys on rikkaus ja sellaisena se tulee nähdä myös paikallisyhdistyksissä eikä tukahduttaa sitä.
• Opiskelijoiden äänet kuuluviin! Opiskelijoiden tulee saada vastaavat jäsenoikeudet kuin muillakin jäsenillä. Moni opiskelija on jo opiskelujen aikana työelämässä ja tarvitsee laadukasta edunvalvontaa.
Työelämään liittyvät tavoitteet
• Stop säästöille, työrauhaa opettajille! Laadukas opetus tarvitsee riittäviä resursseja ja tukipalveluja. Näiden puutteesta kärsii pidemmän päälle koko yhteiskunta. Riittävän pienet ryhmäkoot mahdollistavat, että opettajalla on aikaa keskittyä oppilaisiin yksilöinä.
• Opettaja on palkkansa ansainnut! Palkkatasomme on jäänyt reilusti jälkeen yksityisen sektorin korkeasti koulutettuihin verrattuna ja pitkän tähtäimen korjausliike on saatava aikaan heti – puhetta on riittänyt jo vuosikymmenen verran ellei kauemminkin tästä. Erilaisista työaikamalleista (es. vuosityöaika) tulee liiton kyetä esittää myös huonoja puolia ja kriittisiä näkemyksiä ja ennen kaikkea tuoda esille erot ja vertailut jäsenistölle vanhan, nykyisen ja uusien mallien välillä läpinäkyvästi, selkeästi ja eri opettajaryhmien kannalta eritellen, kokonaisuutena, hyvissä ajoin ennen ja kaikkien kokeilujen jälkeenkin.
• Opettajia on monenlaisia! Edunvalvonnassa on huomioitava paremmin määräaikaisten, sijaisten ja muiden epätyypillisissä työsuhteissa olevien asiat. Jatkuviin kesälomatyöttömyyskausiin on löydyttävä vihdoin ja viimein ratkaisu työnantaapuolen kanssa.
• Tukea sairastuneille! Sisäilmasairastuneita tulee tukea aikaisempaa paremmin sekä neuvonnan että edunvalvonnan muodossa. Liiton tulee edelleenkin ajaa aktiivisesti sairastuneiden opettajien ja jäsenistön ammattitautidiagnoosi-asiaa kuten myös sairastuneiden sosiaaliturvan edistämistä. Kuntatyönantajan kanssa tulee myös keskustella ja neuvotella parannuksia niin uudelleensijoittumispalveluiden kuin –kouluttautumisen mahdollisuuksien osalta sisäilmasairastuneille opettajille ja jäsenilleen. Paikallisyhdistysten edunvalvojien (plm, lm, sekä työsuojeluvaltuutetut) kouluttamista ja kohtaamista sisäilmasairastuneiden opettajien kanssa ja heidän asioidensa hoitamisessa tulee parantaa ja kehittää, huomattavasti nykyisestä.
• Hyvinvointi mukaan edunvalvontaan! Työhyvinvointikysymykset on otettava nykyistä huomattavasti vahvemmin esille työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluissa. Erityisesti opettajien työssäuupumista on ehkäistävä ja jaksamista tuettava kaikin tavoin ja tämä asia tulee tuoda esille työnantajapuolen kanssa ja kaikessa edunvalvonnassa, myös paikallisessa.
• Opettajalla on elämää myös työn ulkopuolella! Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen on otettava paremmin esille työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluissa. Lapsi- ja perheystävällinen päiväkoti, koulu, lukio tai ammatillinen 2.asteen oppilaitos on tärkeä asia työntekijöille tänä päivänä ja tavoitteena liitollekin tärkeä.
• Opettajien työntekemisen joustot tulee myös olla mahdollisia, kuten muussakin työelämässä. Etätyönteko ja verkossa työskentely soveltuvin osin pitää olla mahdollista kaikille opettajille, silloin kuin oma elämäntilanne niin vaatii. Erityisesti kokoustamiset, palaverit ym. muu työ pitäisi voida olla mahdollista tehdä myös kotoa käsin silloin aina kun se on mahdollista.
• Opetus- ja koulutusalallekin rantautuneesta ikäsyrjinnästä tulee voida puhua ja neuvotella kuntatyönantajan kanssa tarvittaessa suoraan ja rohkeastikin; samoin dialogisesti jäsenistön kanssa. Ikäsyrjintää tapahtuu enenevässä määrin niin kuntien ja kaupunkien rekrytoinnissa kuin arjen työssä, työyhteisöissä ympäri maata. Tästä tulee voida käydä suoraa ja avointa keskustelua, joka johtaa myös suosituksiin ja tarvittaviin toimenpiteisiin liiton taholta.
Akavaan ja yhteiskunnalliseen keskusteluun liittyvät tavoitteet
• OAJ:sta aktiivinen ja kriittinen yhteiskunnallinen keskustelija! OAJ:n tulee uskaltaa ottaa kantaa asioihin, jotka ovat jäsenille tärkeitä. Vaadimme nykyistä rohkeampia ja kriittisempiä kannanottoja opetusalaa ja koulutusta koskeviin säästöihin. OAJ:n tulee ottaa aikaisempaa aktiivisempi rooli yhteiskunnallisena keskustelijana ja muutosvoimana.
• OAJ yhteiskuntaa kehittämään! Liiton tulee olla nykyistä voimakkaammin perusopetuksen opetussuunnitelmasta kumpuavien arvojen (tasa-arvo, ihmisoikeudet, globaali oikeudenmukaisuus, kestävä kehitys) puolestapuhuja ja tehdä avauksia siitä, miten sivistysyhteiskuntaa rakennetaan ja kehitetään.
• Avoimempi ja vastuullisempi Akava! Akavasta tulee tehdä avoimempi keskusjärjestö, jonka kannanotot perustuvat laadukkaaseen tutkimukseen. OAJ:n tulee edustaa Akavassa myös pienipalkkaisia opettajia, pätkätyöntekijöitä, sijaisia ym.

 

Tässä linkki adressiin – allekirjoita ja vaikuta kanssamme! Pk-seudulla voit äänestää tästä linkistä.