Invånarintiativet: alla barn i stadens skolor och daghem skall ha rätt till sund inneluft och inlärningsomgivning

Svenskt sammandrag av
Initiativets innehåll

Vi undertecknade, i Esbo stad röstberättigade personer, kräver att alla barn i stadens skolor och daghem skall ha rätt till sund inneluft och inlärningsomgivning. Fuktskador och inneluftsproblem av olika slag i stadens skolor och daghem måste utredas omedelbart och vidtas konkreta åtgärder (renoveringar, grundreparationer och/eller nybyggen) utan onödiga förseningar. Barnens föräldrar/vårdnadshavare måste informeras om skol- och daghemsfastigheternas inneluftsproblem proaktivt och på regelbunden basis. Vi kräver att (affärsverket) Lokalcentralen lägger ut uppdaterade inneluftsutredningar och –rapporter angående skol- och daghemsfastigheterna alltid snarast möjligt på sina Internetsidor.

Utöver detta måste allt mer uppmärksamhet fästas vid skol- och daghemsfastigheternas skick och upprätthållning redan i tidigt skede, på regelbunden basis, för att inte befara barnens och skolpersonalens hälsa och för att undvika svåra, dyra och tillfälliga utrymmesarrangemang. Vi kräver, att barnens o. skolpersonalens hälsa uppföljs via symptomenkäter också på regelbunden basis både på förhand (när man misstänker om inneluftsproblem), i synnerhet när det redan finns insjukna barn, och efter slutförandet av eventuella renoveringar. Om barn på grund av sjukdom inte kan delta i skolundervisningen, måste skolan alltid stödja lärandet hemma (eller på annan sund plats, om elevens hälsotillstånd tillåter det): ge individuell undervisning, handledning och eventuellt annat stöd.

 

Invånarintiativet: alla barn både i Esbo skolor och daghem skall ha rätt till sund inneluft och inlärningsomgivning